Thursday, July 16, 2015

Thoughts on a Quiet Night

(jìng) () ()
((táng)) ()(bái) 

(chuáng) (qián) (míng) (yuè) (guāng)
() (shì) () (shàng) (shuāng)

() (tóu) (wàng) (míng) (yuè)
() (tóu) () () (xiāng)

Translation:

Thoughts on a Quiet Night
(Tang Dynasty)  Li Bai
Moon night reflects in front of my bed.
Maybe that is some frost on the ground?
Looking up into the sky, I see the moon.
Thoughts of my hometown fill up my head.

Vocabulary and explanation:

(jìng) :  quiet
() :   night
():  thoughts, think
(táng):  Tang Dynasty
 ()(bái) :    Name of a famous poet
(chuáng):  bed
 (qián):  in front of
 (míng) :  bright
(yuè) : moon
 (guāng):   light
():  doubt, suspect
 (shì):  to be
 () (shàng):  on the ground
 shuāng:  frost

:  lift, rise

 (tóu):  head
 (wàng):  to gaze (into the distance)
 míng yuè:  the bright moon

:  lower down, drop

(tóu) :  head
(): think about
 () (xiāng): home town
No comments:

Post a Comment